SOMPSYK II: Bedre somatisk sundhed for patienter med svær psykisk sygdom; et involverende implementeringsprojekt om multisygdom

Projektdetaljer

Beskrivelse

FORMÅL
Med afsæt i psykisk syge borgernes erfaringer med det somatiske sundhedsvæsen vil dette
forskningsprojekt skabe bedre behandling for mennesker med den form for multisygdom.
EKSISTERENDE VIDEN OG VIDENSHUL
Det er velbeskrevet i flere kvantitative undersøgelser, at mennesker med
psykiatriske diagnoser får ringere behandling i det somatiske sundhedsvæsen. På trods af at
sundhedsvæsnet er velreguleret, højt specialiseret og generelt leverer høj kvalitet, tyder det
dermed på, at der findes ulighedsskabende forhold. Men vi ved meget lidt om, hvorfor og
hvordan denne ulighed opstår. Derfor er der brug for to ting, som dette projekt leverer:
Kvalitativ viden, der kan forstå og forklare, hvad det er, der helt konkret sker, der potentielt er
ulighedsskabende. Og en udvikling af praksis i en Lighedsskabende retning.
METODER
Projektet bygger på en samskabende tilgang ved aktivt at involvere professionelle og patienter
i produktionen af viden og problemløsning. Konkret afholdes en række workshops, hvor
professionelle mødes i samtaler om borgernes erfaringer. Borgernes erfaringer er indsamlet i
et nu afsluttet projekt (SOMPSYK I) via typer af materialer: Feltnotater, borgerfortællinger og fotografier.
Dette materiale vil fungere som cases, der danner afsæt for de professionelles samtaler. De
professionelle kommer fra almen praksis og kommune. I rollen som medforskere vil vi sammen
bruge refleksioner over patienternes oplevelser til at generere ny viden og skabe nye
muligheder for handling. Dette er til gavn for både borgerne, der vil opleve bedre behandling.
Og for de professionelle, fordi handlemuligheder udgør et centralt bolværk mod udbrændthed.
AKTUALITET
Projektet bør realiseres nu. For forekomsten af multisygdom forventes at stige betydeligt i det
kommende årti, hvilket sætter hospitalerne endnu mere under pres. Derfor er det nødvendigt at
omstille sundhedsvæsnet, så mere af behandlingen foregår i det nære sundhedsvæsen – og
tættere på hverdagslivet. I denne omstilling bør lighed i adgang til behandling systematisk
medtænkes.
Kort titelSoma & psyke
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato31/05/2431/12/24