Fastholdelse af fysisk aktiv livsstil efter afsluttet rehabiliteringsforløb

Projektdetaljer

Beskrivelse

Baggrund: Hjertesygdom er den førende dødsårsag i verden, ogfysisk aktivitet er en vigtig del af forebyggelse af sygdom, dødelighed og hospitalsindlæggelser.Mængden af fysisk aktivitet falder for mange efter endt hjerterehabilitering,og der er behov for tiltag, der understøtter adfærdsændring og fysisk aktivitet.SMS-beskeder er en elektronisk sundhedsløsning (eHealth), der i fleresammenhænge har vist at være en effektiv måde at fremme en fysisk aktivlivsstil på.

Formål: Projektets formål er at undersøge gennemførligheden afet sundhedstiltag med SMS-beskeder og adfærdsændringsteori til fastholdelse affysisk aktivitet efter afsluttet hjerterehabiliteringsforløb.

Fremgangsmåde: Tiltaget undersøges på 40 patienter, der afslutterhjertehold på hospital eller i kommune. Ved slutsamtale laver hver deltager enhandleplan for fysisk aktivitet. Derefter modtager deltagere en SMS-besked 2gange ugentligt i 3 måneder, der minder om fysisk aktivitet og spørger ind til,om planer er nået. Deltagere ringes undervejs op af en sundhedsfagligkoordinator, der kan rådgive om fysisk aktivitet og formidle kontakt til lokaleaktivitetstilbud. Hver deltager gør for øvrigt det, de ellers ville gøre, ogderes fysiske aktivitet måles. Rekruttering, udførelse og praktiske forhold evalueresog giver vigtig information om tiltagets gennemførlighed. Der udføres desudenen kvalitativ evaluering af tiltaget. Projektet udspringer fra ForskningsenhedenPROgrez, Afdeling for Fysio- og Ergoterapi, Næstved-Slagelse-Ringsted Sygehuse,som en del af forskningsprogrammet ExerciseFirst.

Perspektiver: Tiltaget skal føre til, at flest muligt fastholdes ifysisk aktivitet og dermed føre til bedre livskvalitet og overlevelse for patientermed hjertesygdom. Projektets fund opkvalificerer tiltaget til afprøvning i etstørre forsøg til at fastslå effekten. Projektet vi skabe forståelse for,hvordan eHealth kan bruges i forebyggende sundhedstiltag, der kan reduceregenindlæggelser - en viden som burde kunne overføres til andre patientgruppermed kronisk sygdom og gavn af fysisk aktivitet.

AkronymFAIR
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato30/08/2130/06/22

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.